วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ต้นไม้สำคัญทางพุทธศาสนา

ต้นโพธิ์ หรือต้นศรีหมาโพธิ์
เป็นต้นไม้ที่ชาวพุทธรู้จักกันดี เพราะถือเป็นต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของการตรัสรู้และเป็นสัญลักษณ์ของ
พระพุทธศาสนา เนื่องด้วยเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งต่อสู้กับพญามารจนมีชัยชนะและถึงการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยเหตุนี้ต้นไม้นี้จึงได้ชื่อว่า  ต้นโพธิ์ หรือ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ต้นไม้แห่งการตรัสรู้ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

รวมคติธรรม

ไม่อดทน ก็ทำให้ท้อถอย
ไม่มีวินัย ก็ทำให้มักง่าย
บัณฑิตได้อำนาจ =  วัฒนา
คนพาลได้อำนาจ =  หายนะ
ถ้าไม่มีทุกข์  ไฉนจะมีพุทธะ
ถ้าไม่มีธรรมะ ไฉนจะมีขันติ
ต้องการให้เขารัก ต้องรักเขาก่อน
ถ้าชอบเสเพล  ต้องยอมเสียคน
ถ้าชอบซุกซน  ต้องยอมสกปรก
ถ้าชอบโกหก  ต้องยอมเดียวดาย
มักง่าย ทำให้ยุ่งยาก
มักมาก  ทำให้เสื่อมถอย
มักน้อย.  ทำให้โปร่งเบา
ความคิด  ถ้าควบคุมไม่ได้ก็ฟุ้งซ่าน
ความกล้า   ถ้าควบคุมไม่ได้ก็บ้าบิ่น
สิน = สะดวกสบาย
ศิลป์  =   สบายใจ
ศีล   =   สันติสุขตลอดกาล
ไม่ศึกษาให้ถ่องแท้  ย่อมไม่รู้จริง

วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ

"หมั่นสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเอง จงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลา เทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้
ครั้นถึงเวลา ทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่ จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดิน เมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลย จะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้า"

พระพุทธพจนวราภรณ์ (หลวงปู่จันทร์ กุสโล) วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่

"ภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ ไม่มีการสูญเสียใดๆ ที่น่าเสียใจเท่ากับการเสียเวลา เสียเวลาเพียงหนึ่งวินาที ก็เท่ากับสูญเสียส่วนหนึ่งของชีวิต อายุที่เราได้นั้นคือชีวิตที่เราสูญเสียไป"